Prediction : 2-3-allyl-4-keto-5678-tetrahydrobenzothiopheno23-dpyrimidin-2-ylthio-n-13-benzodioxol-5-ylacetamide - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%), binding site 1 (prediction accuracy: 80.0%)Latest Predictions

Chemical structure