Prediction : 2-3-allyl-4-keto-56-dimethyl-thieno23-dpyrimidin-2-ylthio-n-2-furfurylacetamide - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Non albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%)Latest Predictions

Chemical structure