Prediction : 2-26-dimethylpyrimidin-4-ylthio-n-2-5z-5-2-fluorobenzylidene-24-diketo-thiazolidin-3-ylethylacetamide - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%), binding site 1 (prediction accuracy: 80.0%)Latest Predictions

Chemical structure