Prediction : 2-2-keto-2-pyrrolidino-ethylthio-n-1r-1-phenylethylbenzamide - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%), binding site 1 (prediction accuracy: 80.0%)Latest Predictions

Chemical structure