Prediction : 2-2-ethyl-5678-tetrahydrobenzothiopheno23-dpyrimidin-4-ylthio-n-2-furfurylacetamide - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Non albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%)Latest Predictions

Chemical structure