Prediction : 2-2-cyanoethylamino-2-keto-ethyl-35-dimethyl-1-phenyl-pyrazol-4-ylmethyl-methyl-ammonium - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Non albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%)Latest Predictions

Chemical structure