Prediction : 2-1-ethylbenzimidazol-2-ylthio-n-2-trifluoromethylbenzylideneaminoacetamide - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Non albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%)Latest Predictions

Chemical structure