Prediction : 2-1-1-allyl-46-diketo-2-thioxo-hexahydropyrimidin-5-ylidenemethyl-2-naphthoxymethylbenzonitrile - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%), binding site 2 (prediction accuracy: 80.0%)Latest Predictions

Chemical structure