Prediction : 1r-2-6-hexyl-4-keto-3-4-methylthiazol-2-ylchromen-7-yloxy-2-keto-1-methyl-ethylammonium - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%), binding site 1 (prediction accuracy: 80.0%)Latest Predictions

Chemical structure