Prediction : 1-o-tolyl-3-222-trifluoro-1-phenoxy-1-trifluoromethylethylurea - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%), binding site 1 (prediction accuracy: 80.0%)Latest Predictions

Chemical structure