Prediction : 1-5-m-anisylthio-4-p-tolyl-124-triazol-3-ylmethyl-3-phenyl-urea - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%), binding site 1 (prediction accuracy: 80.0%)Latest Predictions

Chemical structure