Prediction : 1-4-methylpiperidino-2-4-methyl-5-2-pyrimidylthiomethyl-124-triazol-3-ylthioethanone - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Non albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%)Latest Predictions

Chemical structure