Prediction : 1-3-8-acetyl-357-trihydroxy-22-dimethyl-chroman-6-ylmethyl-26-dihydroxy-4-methoxy-5-methyl-phenylethanone - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%), binding site 2 (prediction accuracy: 80.0%)Latest Predictions

Chemical structure