Prediction : 1-2-dimethylaminoethyl-4-hydroxy-4-methoxy-2-methyl-phenylmethylene-5-345-trimethoxyphenylpyrrolidine-23-quinone - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%), binding site 2 (prediction accuracy: 80.0%)Latest Predictions

Chemical structure