Prediction : 1-1s-2-4-1-ethyl-3-methyl-pyrazol-4-ylmethylpiperazino-2-keto-1-methyl-ethylpyrazole-4-carboxylic-acid - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Non albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%)Latest Predictions

Chemical structure