Prediction : 1-1r-2-ethyl-1-ethyl-35-dimethyl-pyrazol-4-ylmethylamino-2-keto-1-methyl-ethylpyrazole-4-carboxylic-acid - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Non albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%)Latest Predictions

Chemical structure