Prediction : 1-1-1r-2-methoxy-1-methyl-ethyl-25-dimethyl-pyrrol-3-yl-2-5-4-methoxyphenyl-4-methyl-124-triazol-3-ylthioethanone - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%), binding site 2 (prediction accuracy: 80.0%)Latest Predictions

Chemical structure