Prediction : 1-1-1-cyclohexyltetrazol-5-ylmethyl-4-piperidyl-5-trifluoromethylbenzimidazole - albumin

 Predict more albumin - ligand interactions now!SVM : albumin prediction

Prediction result: Non albumin ligand (prediction accuracy: 92.1%)Latest Predictions

Chemical structure